SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ชั้น

  • ชั้น

    ชั้น

    ตัวแบ่งชั้นมีบทบาทในการเว้นระยะห่างเมื่อสินค้าถูกโหลดลงในตะกร้า ป้องกันสินค้าจากการเสียดสีและความเสียหายที่จุดเชื่อมต่อของแต่ละชั้นในกระบวนการวางซ้อนและกระบวนการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ