SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ตอบโต้ Steam โดยตรง

  • ตอบโต้ Steam โดยตรง

    ตอบโต้ Steam โดยตรง

    Saturated Steam Retort เป็นวิธีการฆ่าเชื้อในภาชนะที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อกระป๋อง เป็นวิธีที่ง่ายและน่าเชื่อถือที่สุดมีอยู่ในกระบวนการที่อากาศทั้งหมดจะถูกอพยพออกจากภาชนะบรรจุด้วยไอน้ำและปล่อยให้อากาศผ่านวาล์วระบายอากาศ ไม่มีแรงดันเกินในระหว่างขั้นตอนการฆ่าเชื้อของกระบวนการนี้ เนื่องจากอากาศไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ ภาชนะได้ตลอดเวลาในระหว่างขั้นตอนการฆ่าเชื้อใดๆอย่างไรก็ตาม อาจมีแรงดันอากาศเกินในระหว่างขั้นตอนการทำความเย็นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปของคอนเทนเนอร์