SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

การโต้กลับด้วยไอน้ำและอากาศ

  • การโต้กลับด้วยไอน้ำและอากาศ

    การโต้กลับด้วยไอน้ำและอากาศ

    ด้วยการเพิ่มพัดลมบนพื้นฐานของการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สื่อความร้อนและอาหารที่บรรจุหีบห่อจะสัมผัสโดยตรงและการพาความร้อนแบบบังคับ และอนุญาตให้มีอากาศอยู่ในเครื่องฆ่าเชื้อสามารถควบคุมความดันได้โดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิเครื่องฆ่าเชื้อสามารถตั้งได้หลายขั้นตอนตามผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน