SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

ไอน้ำและโรตารี่รีทอร์ท

  • ไอน้ำและโรตารี่รีทอร์ท

    ไอน้ำและโรตารี่รีทอร์ท

    Steam and rotary retort คือการใช้การหมุนของตัวหมุนเพื่อทำให้เนื้อหาไหลในบรรจุภัณฑ์มีอยู่ในกระบวนการที่อากาศทั้งหมดจะถูกอพยพออกจากภาชนะบรรจุด้วยไอน้ำและปล่อยให้อากาศผ่านวาล์วระบายอากาศ ไม่มีแรงดันเกินในระหว่างขั้นตอนการฆ่าเชื้อของกระบวนการนี้ เนื่องจากอากาศไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ ภาชนะได้ตลอดเวลาในระหว่างขั้นตอนการฆ่าเชื้อใดๆอย่างไรก็ตาม อาจมีแรงดันอากาศเกินในระหว่างขั้นตอนการทำความเย็นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปของคอนเทนเนอร์